Vítáme vás na stránkách pro etnobotanické nadšence - TAOSEEDS.CZ

TAOSEEDS.CZa.s.
×
 x 

košík je prázdný
Shopping cart
košík je prázdný

DOPORUČUJEME

Již jsem registrovaný/á

Vaše údaje:
Czech Republic
Přidat / Upravit vaše údaje
Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako zadaná
Přidat / Upravit adresu
Název Kód zboží Cena Množství / Upravit DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
 

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy

Prosím pokračujte v objednávce. Způsoby dopravy a platby se vám nabídnou dle vyplněné adresy.

 
Celkem:
0 Kč
0 Kč
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající Prodávajícím je společnost TAO SHOP  IČO: 02255651 dič: CZ02255651   se sídlem Čsl. Mládeže 331/49, Děčín 4, 40502  , zapsaná jako: C 33446 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kupující Spotřebitel ( osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) - právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem , které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto Kupujícím, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění a souvisejícími předpisy.

Cena zboží Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Cena je stanovena s daní. Náklady na dodání jdou k tíži odběratele.

Prostředky komunikace Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží Kupující může objednávat zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Prodávající má právo objednávku stornovat jestliže zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty Přesná dodací lhůta, pokud je zboží skladem, nebo předpokládaná dodací lhůta, pokud zboží není skladem, bude stanovena při potvrzení objednávky.

Platební podmínky Zboží je placeno v hotovosti při převzetí Kupujícím. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb, (občanský zákoník), má Kupující ( Spotřebitel) právo při splnění podmínek daných zákonem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: - zboží, které hodlá vrátit musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, - v původním obalu, - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.). Pro urychlení navrácení peněz doporučujeme přiložit k vracenému zboží tento vlastnoručně podepsaný průvodní dopis: " Odstupuji od kupní smlovy uzavřené dle objednávky [číslo objednávky], dne [datum objednávky] na položku/ky [zboží]. Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet [číslo učtu]." Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!) Kupující nemůže odstoupit od smluv: - na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího. Odpovědnost za vady/Reklamace Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

Ochrana osobních dat Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných servrech a nejsou neposkytovány třetím osobám. Výyjímkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení Vztahy neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. ( občanský zákoník) v platném znění a zákona č. 513/1991 Sb. ( obchodní zákoník) v platném znění. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2005

Znění reklamačních podmínek

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto reklamační podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 2. Prodávajícím je společnost TAOP SHOP (dále jen "Prodávající").
 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace.
 4. Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. V případě, , kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), se reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Záruční podmínky

 1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.
 2. Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
 3. V případě, že se při užívání Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací

 1. Místem vyřizování Reklamace se rozumí kancelář Prodávajícího.
 2. Ke každé reklamaci náleží Formulář pro uplatnění reklamace ( dále jen "Formulář"). V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněný Formulář . Tento formulář si může opatřit dále uvedenými způsoby -stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, faxem či zaslat poštou).
 3. V případě vracení reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace ( zboží) přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a Formuláře a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.
 4. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejdéle v zákonné lhůtě 30 dní od dne následujícího po dni doručení Formuláře na adresu kanceláře Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Kupujícím.
 6. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
  • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), běžným opotřebením či nepřiměřeným zacházením či použitím, neodpovídající příslušné ČSN,
  • byla vada způsobena v důsledku násilného poškození,
  • bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.
 7. Prodávající vystaví Kupujícímu Reklamační protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby v případě jakékoli Reklamace Prodávajícího předem informoval o záměru uplatnit Reklamaci a Prodávající mu mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady.
 2. Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1.11.2005. Změny vyhrazeny.